bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.02.2018 z powodu:

Strona G?wa

 Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Szko?y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw?a II  w Twardogórze.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka?da instytucja publiczna od Prezydenta RP do szko?y podstawowej i szpitala oraz spó?ki Skarbu Pa?stwa (itd.) ma obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:
Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: SP2 SP2
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Szko?a Podstawowa nr 2
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 421

Wersja do druku